Úrad splnomocnenca vlády SR
pre národnostné menšiny

Metodické usmernenie k zákonu

Vláda SR na svojom 41. zasadnutí 11. januára 2017 svojim uznesením č. 15/2017 prijala Správu o stave používania jazykov národnostných menšín za obdobie rokov 2015-2016 a uložila vedúcemu Úradu vlády SR a splnomocnencovi vlády SR pre národnostné menšiny vypracovať metodické usmernenie k zákonu č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov. Následne bolo v nadväznosti na prijatie uznesenia vlády SR č. 24 z 13. januára 2021 k Správe o stave používania jazykov národnostných menšín na území SR za obdobie rokov 2019 – 2020 a taktiež v nadväznosti na početné legislatívne zmeny v dotknutej oblasti predmetné metodické usmernenie aktualizované. Účelom metodického usmernenia je poskytnúť súhrnné informácie a metodické odporúčania spojené s používaním jazykov národnostných menšín.

      Metodické usmernenie v jazyku národnostných menšín

      Preklady odkazujú na predošlé metodické usmernenie. Preklady sa pripravujú.